پنجره جنوبی

صنم

Guest
تقریبا تمام گیاهان به نوری زیاد احتیاج دارند اما هستند گیاهانی که سایه را ترجیح دهند. بنابراین اولین قدم این است که بدانید کجای خانه چه نوری دارد و طبق آن گیاهان خود را انتخاب کنید.

⛳️ پنجره شما چگونه است؟
جنوب:
پنجره‌های جنوبی بیشترین نور را دارند، بنابراین شما بیشترین انتخاب را برای گیاهان دارید. در این شرایط گیاهان می‌توانند حتی از پنجره دورتر باشند ولی همچنان نور کافی به دست آورند.

شرق:
پنجره‌های شرقی در اوایل صبح نور کافی دارند. برای این پنجره‌ها باید گیاهانی را که به نوری متعادل احتیاج دارند، انتخاب کنید. آنها باید نزدیک به پنجره قرار بگیرند.

غرب:
پنجره‌های غربی در بعداز ظهر نور کافی و به نسبت گرمای بیشتری دارند. شما باید برای این مکان به دنبال گیاهی باشید که بتواند در برابر آفتاب سوختگی مقاوت کند.

شمال:
پنجره‌های شمالی کمترین میزان نور آفتاب را دارند. برای این مکان باید به دنبال گیاهانی باشید که به نور زیاد احتیاج ندارند و آنها را نزدیک به پنجره قرار دهید.
خانه‌های بدون پنجره
گیاهانی که نور کمی می‌خواهند یا با نور مصنوعی نیز می‌توانند رشد کنند، برای این مکان مناسب‌اند.
اگر پشت پنجره‌تان مانعی برای نور آفتاب وجود دارد، باید گیاهان را با آن تطبیق دهید. برای مثال اگر پنجره شما به سمت جنوب است اما دیواری مانع آن است، گیاهی که احتیاج به نوری متوسط یا کم دارد تهیه کنید.

? برای این که از میزان نور پنجره خود اطمینان شوید این ازمایش ساده را انجام دهید.
1-در مکانی که می‌خواهید گیاه را قرار دهید، کاغذی سفید بگذارید.
2-دست خود را کمی بالاتر از آن قرار دهید.
3-چه سایه‌ای می‌بینید؟
4-اگر سایه آن زیاد است، نور پنجره کافی است.
5-اگر سایه معمولی است اما سایه دست شما تشخیص داده می‌شود، نور پنجره متوسط است.
6-اگر سایه دست به سختی تشخیص داده می‌شود، نور کم است.
7-اگر هیچ سایه‌ای ندارد، برای گیاه مناسب نیست.
???
? پیشنهاد:

?بهترین گیاهان برای نور زیاد: کاکتوس، قاشقی یا پپرومیا،کالانکوئه، انواع ناز و گیاهان آب دار یا ساکولنت و . ..
?بهترین گیاهان برای نور متوسط: ، بگونیا ؛دیفن، آرالیا، پوتوس وسانسوریا
?بهترین گیاهان برای نور کم: کاج مطبق، برگ انجیری، اسپاتی فیلوم و...
 

بالا