چرا برگای بونسای من ریخته؟

مااماان_ساامیاار

Guest
۵ مرداد خریدزم.. از هفته بعد برگاش شروع کرد ریختن

جاشو عوض کردم بهتر نشد

چکار کنم
 

صنم

Guest
اولین عامل کمبود نور
کمبود تغذیه ، باید حتماا از کود مخصوی بنسای استفاده کنی
اگه گیاه بنسای جابه جا کنی برگ هاش میریزه باید ثابت یه جا بمونه
کم و زیاد شدن دما خونه باعث میشه برگ هاش بریزه
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
اولین عامل کمبود نور
کمبود تغذیه ، باید حتماا از کود مخصوی بنسای استفاده کنی
اگه گیاه بنسای جابه جا کنی برگ هاش میریزه باید ثابت یه جا بمونه
کم و زیاد شدن دما خونه باعث میشه برگ هاش بریزه
ی بن سای داشتم اینقد سرحال بود گفتم برن قطره تقویتا بهش بدم بهتر سه.. دادم سوخت?
 

بالا