علت ریختن برگ بونسای

  1. چرا برگای بونسای من ریخته؟

    ۵ مرداد خریدزم.. از هفته بعد برگاش شروع کرد ریختن جاشو عوض کردم بهتر نشد چکار کنم
بالا