وضعیت
این موضوع قفل شده است

مجله خبری

Guest
فال گیری جالب و عجیب با نتیجه درست، فال باحال و خنده دار با ریاضی

از دوست خود بخواهید که دور از چشم شما یک عدد دو رقمی را روی کاغذ نوشته و عدد یک ( 1 ) را از آن کم کند. حالا باقی مانده را در عدد 100 ضرب نموده و بعد سن خود را به آن بیفزاید. سپس عدد 9

را به حاصل اضافه کرده و در پایان عدد 1020 را از حاصل کم کند و باقی مانده را به شما بگوید.
راز:شما دور از چشم دوستتان، نتیجه را با عدد رمز ( 1111 ) جمع و بلافاصله عدد انتخابی و سن او را اعلام کنید. دو عدد سمت راست سن شخص و عدد سمت چپ عدد انتخابی است.

حدس تعداد برادران و خواهران


با کمی دقت می توانید تعداد پسران و دختران یک خانواده را حدس بزنید

1- از یک نفر بخواهید که تعداد برادرانش را به اضافه 3 کند .

2- حاصل بدست آمده را در عدد 5 ضرب و عدد 20 را به آن اضافه کند .

3- حاصل به دست آمده را در عدد 2 ضرب و به تعداد خواهرها اضافه کند .

4- به حاصل، عدد 5 را اضافه و عدد 75 را از آن کم کند .

5- نتیجه را به شما بگوید .

6- عدد حاصل ( که دو رقمی است )، تعداد خواهران و برادران را مشخص می نماید.

7- عدد سمت راست تعداد خواهرها و عدد سمت چپ تعداد برادرها است.


مثال : شخصی 6 برادر و 3 خواهر دارد .​
 • 9=3+6 ( تعداد برادر به اضافه 6 )​
 • 45=5*9 ( ضرب کردن حاصل در عدد 5 )​
 • 65=20+45 ( جمع کردن حاصل با عدد 20 )​
 • 130=2*65 ( ضرب کردن حاصل در عدد 2 )​
 • 133=3+130 ( اضافه کردن تعداد خواهر ها به حاصل )​
 • 138=5+133 ( اضافه کردن عدد 5 به حاصل )​
 • 63=75- 138 ( کم کردن عدد 75 از حاصل ) عدد 63 نمایانگر 3 خواهر و 6 برادر است.


حدس اعداد و سن

از یک نفر بخواهید که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم این است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکیل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نماید و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پایان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل همیشه برابر با عدد 5 است. یعنی اگر این بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عملیات ریاضی را انجام دهند، همگی به عدد 5 می رسند!

برای مثال یکی از دوستان شما 42 سال سن دارد؛ پس باید عملیات ریاضی به این شکل انجام بگیرد :
 • 6=2+4 ( حاصل اعداد سن )
 • 36=6- 42 ( حاصل جمع سن یعنی عدد 6 از 42 سال کم می شود )
 • 32=4-36 ( کم کردن عدد 4 از حاصل بدست آمده )
 • 5=2+3 ( دو رقم حاصل با هم جمع می شوند)
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا