بدون موضوع..?

  • شروع کننده موضوع هلنم
  • تاریخ شروع

هلنم

Guest
ما ادم حرف زدنیم...
حرف از فراموشی میزنیم
روزها میگذرند و ما
حتی لحظه ای به او فکر نمیکنیم
اما دریک لحظه
فرو میریزیم و بی انکه بدانیم
به راحتی یک خیال بچگانه
خاطره ای را بیان میکنیم
و بعد میفهمیم که
برای لحظه ای یادمان امد
او که بود کی بود و کجا بود که
دستانش را گم کردیم......?
 

مهرانه

Guest
دلم امشب گرفته بود متنو رو خوندم گریه کردم????
 

گیلنآز

Guest
ما ادم حرف زدنیم...
حرف از فراموشی میزنیم
روزها میگذرند و ما
حتی لحظه ای به او فکر نمیکنیم
اما دریک لحظه
فرو میریزیم و بی انکه بدانیم
به راحتی یک خیال بچگانه
خاطره ای را بیان میکنیم
و بعد میفهمیم که
برای لحظه ای یادمان امد
او که بود کی بود و کجا بود که
دستانش را گم کردیم......?
گلم تاپیک زدم میای؟
 

بالا