کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سوم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سوم?

    صفحه های 5 ، 6 و 7 مسیح می گوید :((ابتدا از بارگاه خدا و حقانیت او بخواهید؛ که او راهگشا است و به مصلحت شما آگاه می باشد)) و خداوند می‌گوید که این بارگاه الهی در باطن خود انسان بنا نهاده شده است . بارگاه الهی جایی است که آرزوهای درست بشر یا الگوهای صحیح معنوی در آنجا مقدر می شود. مسیح به ما...
بالا