کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نوزدهم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نوزدهم?

    صفحه های 44 ، 45 اگر کسی که به خوبی از قوانین معنوی آگاه است ، به آنها عمل نکند ، در عوض عذاب بیشتری خواهد دید. آغاز خردمندی از قانون ترس از خداوند شروع می شود ، چنانچه بجای واژه (( خداوند)) از ((قانون)) استفاده کنیم بسیاری از دستورات مربوط به کائنات برای مان روشن می شود. خداوند ((قانون))...
بالا