کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پانزدهم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پانزدهم?

    صفحه های 35 ، 36 مثال دیگر :روزی مشتاقانه منتظر یک تلفن مهم بودم . از آنجا که میترسیدم او ممکن است هر لحظه با من تماس بگیرد ، بنابراین به تلفن دیگری پاسخ نمی دادم و خودم هم به کسی تلفن نمی‌کردم تا یک وقت با تماس او تداخل پیدا نکند . من داشتم مقاومت میکردم ! در واقع به جای آنکه با خودم بگویم...
بالا