سینا حجازی

  1. چشام بازه ینی صبح شده??❤️?

    زندگی شاید... عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می‌دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می‌گوید: صبح بخیر
بالا