بيكار

  1. خوب جواب اين مرتيكه ى بيكار غرغرو رو داد يا نه؟

    يكى از پسراى علاف يه سايتى اينو نوشته: پاسخ دوست مذكرش بهش: پ ن: حالا خيلى هم جوابش خوب نبود ولى خوب حالش رو گرفت
بالا