یح یح یح😐😐😐😐اعصابم داغونه تحملم کنین

نهالم

⭐کاربر طلایی⭐
ارسال ها
14,383
جنسیت
خانم
جعفر رمانتیک میشه

به زنش میگه اقدس بیا محکم بغلت کنم صدا سگ بدی

یح یح یح یح


پدر بزدگم فوت کرد از نارحتی و صدای جیغ بقیه نشسته بودم جلو در پیش پارچه مشکی ها

زن همسایمون با کلی ترس گفت چی شده اتفاقی افتاده

گفت نه بابا نگران نباش پدر بزرگم یخورده مرده


😐😐😐😐😐
 

بالا