کی این حرکت تست کرده؟

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

مااماان_ساامیاار

Guest
Screenshot_۲۰۲۱۰۱۱۳-۱۴۴۵۰۶_Instagram.jpg
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
منو داداسم کوچیک بودیم یبار اومدیم تست کنیم پام خورد مرکز ثقلش
فقط یادمه صورتش از درد کبود شد?
 

چشم رنگیم

Guest
من و همسرم هزار تا از این حرکاتارو تست کردیم همسرم عاشق اینکه ک باهن کارای اینجوری کنیم و بالانس بزنیم
 

بالا