چیکار کنم

  • شروع کننده موضوع جوجو?
  • تاریخ شروع

جوجو?

Guest
تو ۲ ساعت ۴ ص لغت زبان بره تو مغرم املاش؟
 

جی جی?

Guest
فردا امتحان دارم ازشون میخوام تو دوساعت ۴ صفحه بره ذهنم املاش شیمی و ...هم دارم
فیزیک گند زدم جی جی تاپیک نگا
منم چهارشنبه زبان دارم فردا ادبیات و شیمی
بخون بلد میشی
اره دیدم تاپیکتو من خوب دادم ۷ تا از ۱۵ تا تست جواب دادم سخت بودن تستاش
 
استارتر
استارتر

جوجو?

Guest
منم چهارشنبه زبان دارم فردا ادبیات و شیمی
بخون بلد میشی
اره دیدم تاپیکتو من خوب دادم ۷ تا از ۱۵ تا تست جواب دادم سخت بودن تستاش
اوم فقط اون ی سوال نصفه موند برام زنگ خورد ۱۹ میشم
 

بالا