چیکار کنم عشقم دلش برام تنگ بشه؟

  • شروع کننده موضوع بهار
  • تاریخ شروع

مهرانه

Guest
هیج کار ...وقتی دوست داشته باشه براش اولویت باشی همه کاری میکنه برات ..دلش هم تنگ میشه ...دقتی اولویت نباشی دیگه با هیچ کاری نمیشه ?
 

نبات

Guest
خودت باش خودت خیلی بهتری تا اینکه بخوای نقش بازی کنی
 

بالا