چشم مشکی...?

  • شروع کننده موضوع تُخس
  • تاریخ شروع

آناhita

Guest
حتما که چشم نباید آبی باشد تا درآن غرق شوی
ما اندرون چشمی غرق شدیم که تیرگی اسمان شب را داشت...در ان زمان هایی که حتی ستاره هم مشخص نبود و سیاهی تیره تر از هر زمانی بود...
?
چشم سبز چی پس
 

بالا