چرا من همش دوست دارم بخوابم هییی

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

والریا

Guest
نکنه افسردگی گرفتم اینقدر دوست دارم برم گوشه موشه ها بخسبم تو تاریکی???
 

مامان مصی

Guest
صبحا با جیغ ننوم از خواب بر میخیزم
ظهر ها با جیغ ننوم نمیخوابم
بعد از افطار چشم ننومو دور میبینم میرم یه گوشه خارج از دید ننه میخوابم??
مثل منی ننویی غصه نخور وقتی میخوابی دوست داری بخوابی
 

بالا