وای اگر..

  • شروع کننده موضوع گردافرید
  • تاریخ شروع

گردافرید

Guest
وای اگر مَرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل اینست که گرگی سگ چوپان بشود

هرکجا هُدهُد دانا برَوَد کُنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود

سرزمینی که درآن قحط شود آزادی
گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود

باغبانی که به نجار دهد باغش را
فصلهایش همه همرنگ زمستان بشود

ناخدا دلخوش این آبی آرام نباش
وای از آن لحظه که هنگامه ی طوفان بشوَد
 

بالا