هوووووف

  • شروع کننده موضوع شاتوت?
  • تاریخ شروع

شاتوت?

Guest
امروز روز پر مشغله ای بودش برای من
صبح رفتم آزمایشگاه
دیروز کلید مغازرو داده بودم به صاحب کارم و اون هم گمش کرد رفتم میدون محمدیه از دخترش گرفتم بعد امدم سر کار
بعد اینجا هم یسری چیزا رو باید توی دفتر مینوشتم
دیگه به خودم یه استراحتی هم وسطاش دادم رقتم از مغازه های پاساژ چندتا چیز میز گرفتم بعدش کارتم گم شد
در به در دنبال کارتم میگشتم?
 

بالا