هل هله عبود

  • شروع کننده موضوع ایواز
  • تاریخ شروع

ایواز

Guest
هله هله عبود هله ? عبود عرب بود ? هله ? زنش عجم بود ? هله ? خودش كچل بود ? هله ? دمپايي ابري ? هله ? دشداشه رنگي ? هله ? عينك ربيون ? هله ? موتور سوار بود ? هله? سبزي فروش بود ? هله ? كپر نشين بود ? هله ? هفتا پسر داشت ???? هله ? گراز و وحشي ? هله ? مال يه قوم بود هله ? قوم سواري هله ? با كوفته كاري هله ? تا سيكل سواد داشت ? هله ? سيكلم به زور داشت ? هله ? شتر سوار بود ?? هله ? عاشق بنز بود ? هله ? يه دونه خر داشت ? هله ? سياه و زشت بود ? هله ? حموم نميرفت ?? هله ? ميداد بوي نفت ? هله ? خودش كه پير شد ? هله ? خونه نشين شد ?? هله ? يه سكته زد مرد ? هله ? قصه تمام شد ?


هله نه واقعا نشستی ای شعر مسخره رو خوندی!؟ نه واقعا خوندی!؟ همه هله هاشم گفتی!؟ خجالتم نکشیدی!؟ لابد با آهنگم خوندی!؟ حتما تحصيلكرده هم هستی ای جلللللللف!!! ???
 

بهارخانوم گل و گلاب

Guest
اگه اهنگه اهنگشم بزار که بیشتر فیض ببریم?
 

مامان مصی

Guest
هله هله عبود هله ? عبود عرب بود ? هله ? زنش عجم بود ? هله ? خودش كچل بود ? هله ? دمپايي ابري ? هله ? دشداشه رنگي ? هله ? عينك ربيون ? هله ? موتور سوار بود ? هله? سبزي فروش بود ? هله ? كپر نشين بود ? هله ? هفتا پسر داشت ???? هله ? گراز و وحشي ? هله ? مال يه قوم بود هله ? قوم سواري هله ? با كوفته كاري هله ? تا سيكل سواد داشت ? هله ? سيكلم به زور داشت ? هله ? شتر سوار بود ?? هله ? عاشق بنز بود ? هله ? يه دونه خر داشت ? هله ? سياه و زشت بود ? هله ? حموم نميرفت ?? هله ? ميداد بوي نفت ? هله ? خودش كه پير شد ? هله ? خونه نشين شد ?? هله ? يه سكته زد مرد ? هله ? قصه تمام شد ?


هله نه واقعا نشستی ای شعر مسخره رو خوندی!؟ نه واقعا خوندی!؟ همه هله هاشم گفتی!؟ خجالتم نکشیدی!؟ لابد با آهنگم خوندی!؟ حتما تحصيلكرده هم هستی ای جلللللللف!!! ???
شدی خانم اقام از تو بعید بود برات احترام گذاشتیم زحمت کشیدی نوشتی ماهم خوندیم
 

بالا