من چون کسی رو ندارم

  • شروع کننده موضوع بور چشم سبز
  • تاریخ شروع

بور چشم سبز

Guest
قبل خواب به خدا شب بخیر میگم و کمی باهم صحبت میکنیم
بعد پتوم رو میکشم روم
فقط سر و گردنم بیرون میمانه
حس میکنم خدا موهام رو ناز میکنه تا بخوابم
گرمای دستش رو روی سرم حس میکنم
یعنی خیال میکنم در اصل
امیدوارم کسی بی کس نباشه
تا شب تاریک تنها باشه
کسی باشه بعد کابوس نازش کنه
دلداریش بده
شب بخیر دوستم?❤️?????????
 

بالا