?معمای تصویری ?

  • شروع کننده موضوع هایدی
  • تاریخ شروع

هایدی

Guest
  1. پاسخ علامت پنجم در تصویر چه می تواند باشد؟​

19
 
استارتر
استارتر

هایدی

Guest
  1. میمون بازیگوش در تصویر زیر قصد دارد که دسته متصل به چرخ اولی را به طرف سمت پایین بچرخاند، با انجام این کار همه چرخ ها شروع به چرخیدن می کنند. اینک شما بایستی با دقت خود بگویید که عقربه متصل به چرخ آخر به سوی کدام عدد تمایل می گردد؟​

19
 

بسته شد

Guest
  1. میمون بازیگوش در تصویر زیر قصد دارد که دسته متصل به چرخ اولی را به طرف سمت پایین بچرخاند، با انجام این کار همه چرخ ها شروع به چرخیدن می کنند. اینک شما بایستی با دقت خود بگویید که عقربه متصل به چرخ آخر به سوی کدام عدد تمایل می گردد؟​

19
امروز روز میمونه??
 

بالا