مشترک مورد نظر ??

  • شروع کننده موضوع ترنج
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

ترنج

Guest
تمام کوچه پس کوچه های زندگی ام

ختم می شود

به بن بست چشمانت ...

همه ی خطوط قلبم را

تو اشغال کرده ای !

و مشترک مورد نظر من

دیر زمانی ست

که خارج ازدسترس

مانده ...?
Screenshot_۲۰۲۱۰۱۰۹-۲۰۱۴۱۴_Chrome.jpg
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا