مخوام دو دستی بزنم تو سرم

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

مهربانوجان

Guest
بزن ننو بزن
بلکم عقلم سر جاش بیاد بشینم بهداشت بخونم?
یالا برو بهداشت بخون مثل من خر نشی شوهر کنی????????????????????????????????????????????????


خب دیگه زیاد زدمت.. از پشت گوشی هم درد رو حس کرده باشی امیدوارم
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
یالا برو بهداشت بخون مثل من خر نشی شوهر کنی????????????????????????????????????????????????


خب دیگه زیاد زدمت.. از پشت گوشی هم درد رو حس کرده باشی امیدوارم
خواهر اگه من هیچکاره هم بشم شوهر نمیکنم????
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
گفتم دستت بیکار نیست بزنی تو سرت ، کفش پرت کردم شاید بخوره تو سرت.
ننویی چرا حس میکنم یکی از کاربرایی هستی که قبلا هم همینجا بودی?
قبلا نبودی اینجا ننو؟
 

بالا