مترادف کالا چی میشه

خبری سرگرمی

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Jun 28, 2023
جنسیت
خانم
مترادف و کاربرد کالا چیست

مترادف کالا: اروس، تنخواه، جنس، قماش، مال، مال التجاره، متاع، فرآورده، محصول، اسباب

واژه یِ ( کالا ) برگرفته از واژگانِ اوستاییِ ( کَرَ kara، کَر kar ) به چمِ ( کردن، ساختن، آفریدن، فراهم کردن، پدید آوردن ) و واژه یِ اوستاییِ ( کِرِتَ ) به چمِ ( کرده، درست کرده، انجام داده ) بوده است.
دگرگونیِ آواییِ ( ر/ل ) از ( کَرَ ) به ( کالا ) در زبانهای ایرانی و اروپایی رواگمند ( رایج ) بوده است. در زبانِ سانسکریت نیز واژه یِ ( کارَ ) به چمِ ( کرده، ساخته ) ، واژه یِ ( کَل kal ) به چمِ ( کَردن، ساختن ) ، واژگانِ ( کَل - پَنَ ) به چمِ ( ساخته، مصنوع، تهیه شده، فراهم شده ) و ، ( کَل - پیتا ) به چمِ ( کرده، ساخته شده ) و همینطور واژه یِ ( کَالَ ) را داریم. رویهم رفته، واژه یِ ( کالا ) با واژگانِ ( کردن، کرده ) در زبانِ پارسی از یک بُن و ریشه است.
پَسگشت ها ( references ) :
1 - رویه هایِ 356، 358 و 380 از نبیگِ ( فرهنگِ واژه های اوستا )
2 - رویه هایِ 423، 430، 445 از نبیگِ ( فرهنگِ سَنسکریت - فارسی ) نوشته یِ ( جلالی نائینی )​
 

بالا