ساعات فیزیولوژیک بدن ازنظرطب چینی:

  • شروع کننده موضوع دختران تابستان
  • تاریخ شروع

دختران تابستان

Guest
?ساعات فیزیولوژیک بدن از نظر طب چینی:

⭕️ساعتA:
ساعت۴صبح?؛دراین ساعت ریه ها فعالیت کامل دارند۰

⭕️ساعتB:
ساعت ۶صبح?؛دراین ساعت روده بزرگ فعالیت دارد۰تخلیه روده بزرگ باید در این ساعت بطور کامل انجام شود۰
?️فعالیت بدنی بویژه ورزش درساعات AتاBباعث سلامتی وشادابی می شود۰

⭕️ساعتC:
ساعت۸صبح?؛دراین ساعت معده فعالیت خودرا آغاز می کند۰ بنابراین صرف صبحانه دراین ساعت توصیه می شود۰

⭕️ساعتD:
ساعت۱۰صبح?؛دراین ساعت طحال فعالیت دارد۰غذاپس از هضم به طحال می ریزد،که نباید استرس داشته باشد۰

⭕️ساعتE:
ساعت۱۲ظهر?؛این ساعت اوج فعالیت قلب است۰استرس نداشته باشید تاقلبتان خوب کار کند۰

⭕️ساعتF:
ساعت۲بعدازظهر?؛دراین ساعت روده کوچک فعالیت کاملی دارد۰

⭕️ساعتG:
ساعت۴بعدازظهر?؛مثانه دراین ساعت فعالیت دارد۰

⭕️ساعتH:
ساعت۶عصر? ؛دراین ساعت کلیه هافعالیت کاملی دارند۰

⭕️ساعتI:
ساعت۸شب?؛دراین ساعت مغز فعالیت دارد۰درواقع مغز در حال پردازش فعالیتهای روزانه است۰

⭕️ساعتJ:
ساعت۱۰شب?؛نخاع دراین ساعت فعالیت دارد۰بین ساعات۸تا۱۰شب عبادت خوبی داشته باشید۰

⭕️ساعتL:
ساعت۲نیمه شب?؛دراین ساعت کبدفعالیت بطور کامل است۰

?️فعالیت کیسه صفراوکبد بین ساعات ۱۲ تا۲نیمه شب است که درطب سنتی بیدار ماندن دراین ساعات منع شده است زیرا سبب بالا رفتن سوداوصفرا شده وامراض بسیاری مثل سنگ کیسه صفرا را بوجود می آورد۰

?️فعالیت بدن درطب سنتی بین ساعات AتاBیعنی ۶صبح تا۶عصر توصیه شده است ووعده های غذایی نیز در این ساعات تاکید شده است۰
?️هریک ساعت خواب شبانه قبل از نیمه شب شرعی برابر سه ساعت خواب شبانه بر روی بدن تاثیر دارد۰
 

بالا