رفتم وضو گرفتم چادر سرکردم...یهو..

  • شروع کننده موضوع نادیامم
  • تاریخ شروع

نادیامم

Guest
نیم ساعته توسایتم هی باخودم میگم وای دیر شد برا نماز رفتم وضو گرفتم چادر سرکردم میخاستم شروع کنم یهو یادم افتاد من که صبح پری شدم??

هنگیدم اصن که چراریادم نبود??
 

بالا