دعا کنین

  • شروع کننده موضوع جوجو?
  • تاریخ شروع

ببین

Guest
یعنی فک کن حذف شه
تجربه ثابت کرده سپ اه ابرهه با فیل حمله کنه از اسمون کفترای معلم فیزیک بس یج میشن شکستشون میدن در حالیکه رو نوکشون سنگه رو فیلا میندازن
با چنگولاشون برگه های امتحانی رو به ممتحن ها توزیع مینومایند
 
استارتر
استارتر

جوجو?

Guest
یعنی فک کن حذف شه
تجربه ثابت کرده سپ اه ابرهه با فیل حمله کنه از اسمون کفترای معلم فیزیک بس یج میشن شکستشون میدن در حالیکه رو نوکشون سنگه رو فیلا میندازن
با چنگولاشون برگه های امتحانی رو به ممتحن ها توزیع مینومایند
هعب ناامید شدم
 

بالا