داییم همش با کنایه حرف زد امشب

  • شروع کننده موضوع فاطمه
  • تاریخ شروع

فاطمه

Guest
اول بگم ک اصلا نمیخوام به بانوهای چادری عزیز بی احترامی کنم خیلی عزیزه برام هرکی با اعتساد خودش ب خودش ربط داره
داییم یه دختره پیشش کار میکرد موهاشو میریخت بیرون تا پایین زانوهاش بود
بعد همش میرفت سمت پسزا شکست عشقی میخورد ****** میکرد من ناراحت میشدم واقعا
ولی امشب داییم اومده میگه اره اون دختره بهش گفتم جادر کن سرت از وقتی چادر کرده پسرا دوتا دوتا عاشقش شدن خاستگارش شدن هی ام نگاه میکرد ب من میگفت منم البته موهام توعه همیشه چادری نیستم اما خیلی ام باز نبستم
خسته شدم از حرفاش همش نیش میزنه ????بابا هرکی یه قسمتی داره مگه به چادره اخه
 

بالا