داشتم غذا میخوردم مو تو دهنم رف همینجووور حس بدی دارم

  • شروع کننده موضوع بهار
  • تاریخ شروع

بهار

Guest
نصفیش تو مریم بود نصفیش تو دستم
آخرم مجبور شدم قورتش بدم
از اون موقع دیگه هیچی از گلوم پایین نمیره
همه جای بدنم حسش میکنم
 

زن_جومونگ_منم

Guest
وای????یه بار رفتیم شهرستان خونه ابجیم شام ک خوردم مو رفت تو گلوم همه بودن یه بیس نفری بودیم سر سفره وای نه ته میرفت نا بالا میومد داشت خفه ام میکرد چشام صاف واستاد مامان بزرگم اب داد داشتم میمردم تع نمیرفت اخر رفتم بالا اوردم اومدم یر سفره همه نگام مردن گفتن هول نشو اروم بخور کسی از پیشت برنمیداره منم ک... ??? اقا بعد ب ابجیم گفتم گف از سبزی نعناس ک شاخه های درازشو نچیده بود راستم میگف نعنارو ک خوردم داشتم میمردم نصفش تو حلقم نصفش از زبونم آویزون بود????
 

Dela

Guest
وا! خب نصفه ش تو دستت بود يا ميكشيدى بقيه شم بياد يا ميچيدى كه اقلا همه شو نخورى
 

بالا