داستان آب ?

  • شروع کننده موضوع ارشا
  • تاریخ شروع

ارشا

Guest
*داستان آب خونه ما اینجوریه که:

تو حموم داد میزنم مامان آب رو ببند

میگه آب باز نیست ذلیل شده
یهو فشار آب دو برابر میشه???*
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

خوشمزه

Guest
وای د
*داستان آب خونه ما اینجوریه که:

تو حموم داد میزنم مامان آب رو ببند

میگه آب باز نیست ذلیل شده
یهو فشار آب دو برابر میشه???*
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دقیقا دقیقا پاره شدم??????????????????????????
 

مامان،مهدیار

Guest
*داستان آب خونه ما اینجوریه که:

تو حموم داد میزنم مامان آب رو ببند

میگه آب باز نیست ذلیل شده
یهو فشار آب دو برابر میشه???*
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
داستان همه خونه ها همینه ???
 

بالا