حال ندارم

  • شروع کننده موضوع وانیتاس
  • تاریخ شروع

وانیتاس

Guest
صبونه نخوردم هنو
یه خوراکی میخرم تو راه میخورم حال هیچیو ندارمممممم دلم میخواد بخوابم ولی نمیشه اول هفتس بعد سه روز تعطیلی باید برم
یکشنبه میخواستم نرم که امتحان عربی میخواد بگیره
دوشنبه عم که ریاضیو علوم هردو امتحانه سه شنبه قرآن پرسشه چهارشنبه خداروشکر چیزی نداریم??
 

مامان مصی

Guest
صبونه نخوردم هنو
یه خوراکی میخرم تو راه میخورم حال هیچیو ندارمممممم دلم میخواد بخوابم ولی نمیشه اول هفتس بعد سه روز تعطیلی باید برم
یکشنبه میخواستم نرم که امتحان عربی میخواد بگیره
دوشنبه عم که ریاضیو علوم هردو امتحانه سه شنبه قرآن پرسشه چهارشنبه خداروشکر چیزی نداریم??
انشاله حالت خوب بشه
 

آتی جان

Guest
صبونه نخوردم هنو
یه خوراکی میخرم تو راه میخورم حال هیچیو ندارمممممم دلم میخواد بخوابم ولی نمیشه اول هفتس بعد سه روز تعطیلی باید برم
یکشنبه میخواستم نرم که امتحان عربی میخواد بگیره
دوشنبه عم که ریاضیو علوم هردو امتحانه سه شنبه قرآن پرسشه چهارشنبه خداروشکر چیزی نداریم??
عه
چقدر پرسش
 

بالا