تعبیر خواب دیدن هدیه گرفتن و هدیه دادن چیست ؟

  • شروع کننده موضوع آیلا
  • تاریخ شروع

آیلا

Guest
مجموعه کامل تعبیر و معنی خواب هدیه از دیدگاه معبران برجسته و مشهور اسلامی و غربی را در سایت مادران پیش رو دارید

هدیه گرفتن در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟
ابراهیم کرمانی
دیدن هدیه در عالم رویا نشانه فرزند می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی هدیه ای داد و بیننده رویا شکر گفت نشانه زیاد شدن مال و تندرستی او است و اگر بیننده رویا شکر نگفت تعبیرش خلاف آن می باشد.

جابر مغربی
تعبیر دیدن هدیه در عالم رویا نشانه فکر و اندیشه می باشد.

لوک اویتنهاو
اگر فردی در عالم رویا هدیه ببیند نشانه این است که چیزی از وی دزدیده می شود.


هدیه گرفتن در عالم رویا نشانه بهبودی در روابط بیننده رویا می باشد.


آنلی بیتون
اگر فردی در خواب ببیند که به دیگران هدیه می دهد نشانه برخورداری وی از احترامات ناچیز می باشد.

دریافت هدیه مربوط به جشن تولد در عالم رویا بیانگر استعدادهای هنری بیننده رویا است.

لیلا برایت
تعبیر دیدن هدیه دادن در عالم رویا نشانه موفقیت در کارها است.

تام چت ویندو
تعبیر خواب هدیه نشانه فرزند می باشد.

هانس کورت
اگر فردی در خواب ببیند که هدیه تولد می گیرد نشانه این است که روزهای خوشی در انتظار بیننده رویا می باشد.

امام جعفر صادق
اگر فردی در خواب ببیند که هدیه گوشت لطیف می گیرد نشانه خیر و برکت می باشد.

ابوبکر محمد بن سیرین
اگر فردی در خواب ببیند که چیزی را به کسی هدیه داد نشانه خیر و منفت و نعمت می باشد.


کتاب سرزمین رویاها
اگر فردی در خواب ببیند از طرف شخصی که دوست دارد هدیه می گیرد نشانه شانس و موفقیت وی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که به یک نفر هدیه می دهد نشانه بدشانسی وی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که هدایای متعددی را دریافت می کند نشانه این است که از شخصی که آن ها را به وی می دهد دوری می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که هدیه دریافت می کند نشانه احترام و خوشبختی بیننده رویا می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که افراد فامیل به وی هدیه می دهند نشانه این است که موفقیت بیننده رویا به تاخیر می افتد.

تعبیر خواب هدیه دوستان نشانه خیانت می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که نزدیکان به وی هدیه می دهند نشانه این است که بیننده رویا طرفداران زیادی خواهد داشت.

اگر فردی در خواب ببیند که پسرش به وی هدیه می دهد نشانه این است که سختی هایی در انتظار بیننده خواب می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که یک هدیه از یک دختر می گیرد نشانه خصومت بیننده رویا است.

اگر فردی در خواب ببیند که از طرف یک مرد هدیه می گیرد نشانه این است که تغییری در سرنوشت بیننده رویا صورت می گیرد.

اگر فردی در خواب ببیند که به وی هدیه انگشتر می دهند نشانه این است که با شخصی ثروتمند ازدواج می کند.​
 

بالا