اینقدرررررر دلم میخواد بخسبم که حد نداره

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

والریا

Guest
ولی نمتانم چون ننوم گیر وده و مویو به هفتاد پرک تقسیم موکونه
چرا مو شانس نوداروم اَی خِدا
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
خِدااااااا
داری مویو مبنی که چینقدر دیر داره هَدِفوم چیند پرک میشوم مو رو بی راه راست هیدایت فیرما
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
یکی مویو وربداره ببره دشوری که الاناست به هیفتاد پیرک تقسیم وشوم
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
وای نِنوووووووو
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
وای نِنوووووووو
تقسیم شودوم به هفتاد پرک
images (3).jpeg
 

بالا