اگه بگن جز مهریه یه شرط دیگه از ازدواجم به نفع خانوماس کدومو انتخاب میکردی


بالا