افسوس!!!

  • شروع کننده موضوع گردافرید
  • تاریخ شروع

گردافرید

Guest
افسوس که درد سوختن از یخ زدن بیشتر است
وگرنه قلبم و تورا در پمپ بنزین سکوی شماره ۴ رها می کردم.
 

بالا