استاد مغز نداره... 😊

وضعیت
این موضوع قفل شده است

نیکی0

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 21, 2020
ارسال ها
1,967
استادی دریکی ازدانشگاه های خارجی ب شاگردان میگوید:
.
.
.
.
بچه هاتخته رومیبینید؟ همه میگن آره...

میگه منو میبینید؟میگن اره...

لامپ رومیبینید؟ میگن اره ...

میگه خدا رومیبینید؟ میگن نه...
.
.
.
میگه پس خداوجودنداره...
/
/
/
/
یه نفر بلندمیشه میگه بچه ها
.
.
.
.
منومیبینید: میگن اره

میگه تخته رومیبینید؟ میگن اره

میگه مغزاستاد رومیبینید: میگن نه...

میگه پس استاد مغز نداره... 😊
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا