ارغوان...

  • شروع کننده موضوع گردافرید
  • تاریخ شروع

گردافرید

Guest
ارغوان،،
شاخه ی هم خون جدا ماندهء من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی است هوا،یا گرفته است هنوز؟
ارغوان
این چه رازی است که هر بار بهار
با عزای دل ما می آید؟
که زمین هر سال از خون پرستوها
رنگین است؟
ارغوان
پنجه ی خونین زمین
دامن صبح بگیر
وز سواران خرامانده ی خورشید
بپرس
کِی بر این درهء غم می گذرند؟
ارغوان
خوشهء خون...
(هوشنگ ابتهاج)
 

بالا