اذانه ‌‌

  • شروع کننده موضوع خانوم آقامونم
  • تاریخ شروع

مامان،مهدیار

Guest
تازه می‌خوام شروع کنم به خوردن ?
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
ای دل تو خریداری نداری?
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
افسون شدی و یاری نداری?
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
نفرین به تو ای دلدله غاااافلللللللللللللل?
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
تو که گرمیه بازاری نداری?
ای دل تو خریداری نداری???
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
یه تیکه مرغ هست، نمدونم کجاشه
 

بالا