عکس پروفایل گاهی گذشت میکنم گاهی گذر

  1. شعر گاهی گذشت می کنم گاهی گذر

    گاهی گذشت می کنم گاهی گذر معنای این دو فرق میکند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست انها را می بخشم چون آن قدر قوی هستم که می دانم آدمها اشتباه میکنند. بزرگ ترین هدیه گذشت آرامش است
بالا