عکس مجسمه دربند تهران

  1. امیر قدم شاهی کیست؟

    متن شایعه: ‍ شاید اکثر مردم تهران و ایران نمیدانند که مجسمه میدان دربند تهران داستانش چیست و قهرمانش کیست! زمستان ۵۰ سال پیش، یک گروه امریکایی هواپیماشون در کوه های شمال تهران سقوط میکند.یک چترباز آلمانی رو برای نجات امریکایی ها میفرستند اما او هم چترش به صخره ها گیر میکند و آویزان باقی میماند...
بالا