عجایب

  1. ????????3

    #زیبایی_و_آداب_زندگی - جلوگیری از آسیب به موها در خواب .??.*--*.! ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ? ↫. خوابیدن با موهای باز :)! .???. خوابیدن با موی باز، باعث گره خوردنشون میشه که باز کردن این گره ها بعدا می تونه باعث شکنندگی تار های مو و ریزش اونها بشه موهاتون رو با کش های شل از...
بالا