هیدرونفروز جنین دختر

  1. هیدرونفروز جنین چیست؟

    هیدرونفروز چیست؟ هیدرونفروز یا "ورم كلیه" به حالتی گفته می شود كه سیستم های جمع كنند مسئول جمع آوری ادرار (لگنچه و كالیس ها) حجیم تر از حد معمول بوده و سبب می شوند كه كلیه ها بزرگتر از حد طبیعی نسبت به سن باشند. اهمیت هیدرونفروز جنینی چیست؟ از آنجایی كه بسیاری از بیماری ها نظیر برگشت ادرار...
بالا