هیدرونفروز جنین دختر نی نی سایت

  1. هیدرونفروز جنین چیست؟

    هیدرونفروز چیست؟ هیدرونفروز یا "ورم كلیه" به حالتی گفته می شود كه سیستم های جمع كنند مسئول جمع آوری ادرار (لگنچه و كالیس ها) حجیم تر از حد معمول بوده و سبب می شوند كه كلیه ها بزرگتر از حد طبیعی نسبت به سن باشند. اهمیت هیدرونفروز جنینی چیست؟ از آنجایی كه بسیاری از بیماری ها نظیر برگشت ادرار...
بالا