چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و چهارم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و چهارم?

    صفحه های 55 ، 56 خانمی را می شناختم که بار رنجش را در دلش داشت.او از این عبارت استفاده کرد: (( این بار رنجش را به کائنات می سپارم و خودم را از آن رها می سازم تا سرشار از عشق ، هماهنگی درونی و شادابی باشم.)) ضمیر ناخودآگاه او باعث شد تاضمیر ابر هشیار اش ، با آن نیروی بیکران ای که در اختیار...
بالا