کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پنجم

  1. ??کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پنجم??

    صفحه های 11،12،13 قانون توانگری (( و آن قادر مطلق تو را ایمن ساخته و گنجی بیکران در اختیارت قرار داده است .)) ازمهمترین نکاتی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده این است که خداوند روزی رسان همه انسان‌هاست و آدمی می تواند با آنچه که بر زبان می آورد، سهم الهی خود را دریافت کند. البته باید هر...
بالا