شب بخیر

  1. شبتون خوش ?

    ڪلید آرامش جایے در پس افڪار توست هر شب ڪہ چراغ ها را خاموش میڪنے با اندیشیدن بہ رویاهایت ڪلید آرامش را روشن ڪن! شبتون بخیر
  2. شب بخیر ?

    شب داستان زندگی ماست گاهی پرنور گاهی کم نورمیشود امابخاطر بسپار هرآفتابی غروبی دارد وهرغروبی طلوعی “بـه امید طلوع آرزوهایتان” شبتون بخیر
بالا