نحوه واکسیناسیون گربه

  1. جدول و برنامه کامل واکسیناسیون گربه ها

    زمان و نحوه واکسینه کردن گربه ها، جدول کامل , نظم و تداوم انجام دادن برنامه واکسن حیوانات از موارد مهم و توصیه شده در رعایت واکسینه کردن گربه است؛ برنامه واکسیناسیون گربه تحت نظر دامپزشک متخصص تنظیم و متناسب با منطقه و محیطی که در آن نگهداری می‌شود، زمان بندی می‌گردد. دلیل این امر آگاهی کامل...
بالا