كسرخواب

  1. هميشه خسته ها

    من هميشه خسته م شما چطور؟ يعنى همه ش خوابم مياد:دى
بالا