دریچه آه میکشد

  1. نشسته ام به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد

    متن کامل شعر دریچه آه می کشد هوشنگ ابتهاج "سایه" نشسته ام به در نگاه می کنم دریچه آه می‌کشد تو از کدام راه میرسی خیال دیدنت چه دلپذیر بود جوانی ام در این امید پیر شد نیامدی و دیر شد
بالا