دلم میخواد بغلش کنم

  1. دلم بغل میخواد یه بغل محکم...

    دلم یه بغل محکم میخواد بیاین بغلم ?
بالا